Ксения Петербургская, 271 просмотр
загрузить оригинал на диск »
0
5 февраля 2019 в 18:11 271 просмотр 2 комментария
Тип: Фото
Код для текстов www.logoslovo.ru:
Ссылка:
Код для блога:

Комментарии (2)

Всего: 2 комментария
#1 | Лилия Никул »» | 06.02.2019 00:55
  
0
Ра́дуйся, Ксе́ние блаже́нная, моли́твеннице о душа́х на́ших.

Моли́тва пе́рвая.
О, свята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под покро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, гла́д и жа́жду, хла́д и зно́й, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, да́р прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га получи́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щаго поко́ишися. Ны́не свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цве́т, прославля́ет тя́. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти́, су́щей с на́ми, мо́лимся ти́: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ и́х ко престо́лу милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бе́д и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о на́с, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности воспита́ти и успе́хи в уче́нии и́м дарова́ти; боля́щия и неду́гующия исцели́, семе́йным любо́вь и согла́сие ниспосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́пости Ду́ха Свята́го утверди́, наро́д и страну́ на́шу в ми́ре и безмяте́жии сохрани́, о лише́нных в предсме́ртный ча́с причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́йн умоли́. Ты́ на́ша наде́жда и упова́ние, ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я.
О препро́стая о́бразом жития́ своего́, бездо́мная на земли́, насле́днице же оби́телей Отца́ Небе́снаго, блаже́нная стра́ннице Ксе́ние! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ неду́жнии и ско́рбнии припа́давшии и а́бие утеше́ниями исполня́емии, си́це ны́не и мы́ (имена́), обурева́емии тлетво́рными обстоя́нии, тебе́ прибега́юще, с наде́ждою про́сим: помоли́ся, блага́я небоше́ственнице, дабы́ испра́вилися стопы́ на́ша по словеси́ Госпо́дню к де́ланию за́поведей Его́, и да упраздни́тся богобо́рное безбо́жие, плени́вшее гра́д тво́й и страну́ твою́, поверга́ющее на́с, многогре́шных, в сме́ртное братоненавиде́ние, го́рдое самовозбеше́ние и ху́льное отча́яние. О, блаже́ннейшая Христа́ ра́ди, посрами́вшая суему́дрость ве́ка сего́, испроси́ у Творца́ и Пода́теля вся́ческих бла́г дарова́ти на́м смире́ния, кро́тости и любве́ в сокро́вище се́рдца на́шего, ве́ры в укрепле́ние моли́твы, наде́жды в покая́нии, кре́пости в многотру́днем житии́, милосе́рдаго исцеле́ния души́ и те́ла на́шего, целому́дрия в супру́жестве и благопопече́ния о бли́жних и и́скренних свои́х, всего́ жития́ на́шего обновле́ние в чисти́тельней ба́не покая́ния, я́ко да всехва́льно воспева́юще па́мять твою́, просла́вим в тебе́ чудоде́йствующаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва тре́тья.
О пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о на́с пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы́ по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши души́ и телеса́, да просвети́т у́м, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых по́мыслов, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чая на́шего; да да́рует на́м и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бе́д лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ на́с во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя́ сподо́бимся во вся́ дни́ воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва четве́ртая.
О свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ние! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на на́с, ра́б Бо́жиих (имена́), честне́й твое́й ико́не уми́льно моля́щихся и прося́щих у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се́ бо мы́ се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны́, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты́ прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны́ и от бе́д избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри на́с недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исхода́тайствуй все́м вся́ ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим все́х благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Моли́тва:
О свята́я всеблаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ниа! Оби́ды, поноше́ния и насме́шки Христа́ ра́ди претерпе́вшая, и за му́жа твоего́, без христиа́нскаго напу́тствия сконча́вшагося, непреста́нно моли́вшаяся. Ви́ждь тесноту́ души́ моея́ и ско́рбь о уме́рших без покая́ния и причаще́ния Святы́х Та́ин сро́дниках и зна́емых мои́х (имена), и умоли́ да́нною тебе́ благода́тию Человеколюби́ваго Влады́ку Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т и́м вся́ согреше́ния во́льная и нево́льная, из глуби́н а́довых да изведе́т и́х, от муче́ний лю́тых изба́вит и мно́жеством милосе́рдия Своего́ ко избра́нным Свои́м сопричте́т и́х, иде́же ты́ ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, воспева́я премилосе́рдаго Творца́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Тропарь, глас 7

Нищету Христову возлюбивши,/ безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися,/ безумием мнимым безумие мира обличивши,/ смирением крестным силу Божию восприяла еси,/ сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая,/ Ксение блаженная, моли Христа Бога// избавитися нам от всякаго зла покаянием.

Кондак, глас 3

Днесь светло ликует град святаго Петра,/ яко множество скорбящих обретают утешение,/ на твоя молитвы надеющеся,/ Ксение всеблаженная,// ты бо еси граду сему похвала и утверждение.

Величание

Величаем тя, святая блаженная мати наша Ксение, и чтим святую память твою, ты бо молиши за ны Христа Бога нашего.

Святая блаженная Ксение, моли Бога о нас!

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_18826/
#2 | Лилия Никул »» | 06.02.2019 00:55
  
0
6 февраля - Блаженной Ксении Петербургской

Святая блаженная Ксение, моли Бога о нас!

Тропарь, глас 7

Нищету Христову возлюбивши,/ безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися,/ безумием мнимым безумие мира обличивши,/ смирением крестным силу Божию восприяла еси,/ сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая,/ Ксение блаженная, моли Христа Бога// избавитися нам от всякаго зла покаянием.

Кондак, глас 3

Днесь светло ликует град святаго Петра,/ яко множество скорбящих обретают утешение,/ на твоя молитвы надеющеся,/ Ксение всеблаженная,// ты бо еси граду сему похвала и утверждение.

Величание

Величаем тя, святая блаженная мати наша Ксение, и чтим святую память твою, ты бо молиши за ны Христа Бога нашего.

Молитва первая

О святая всеблаженная мати Ксение! Под покровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудо-творения от Бога получила еси и под сенью Всемогущего покоишися. Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко престолу милосерднаго Отца Небеснаго, яко дерзно-вение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святого крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие ниспосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Тайн умоли. Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О препростая образом жития своего, бездомная на земли, наследнице же обителей Отца Небеснаго, блаженная страннице Ксение! Якоже прежде к надгробию твоему недужнии и скорбнии припадавшии и абие утешениями исполняемии, сице ныне и мы (имена), обуреваемии тлетворными обстоянии, тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая небошественнице, дабы исправилися стопы наша по словеси Господню к деланию заповедей Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну твою, повергающее нас, многогрешных, в смертное братоненавидение, гордое самовозбешение и хульное отчаяние. О, блаженнейшая Христа ради, посрамившая суемудрость века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих благ даровати нам смирения, кротости и любве в сокровище сердца нашего, веры в укрепление молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном житии, милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомудрия в супружестве и благопопечения о ближних и искренних своих, всего жития нашего обновление в чистительней бане покаяния, яко да всехвально воспевающе память твою, прославим в тебе чудодействующаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О преславная святая блаженная мати наша Ксение , теплая о нас пред Богом молитвеннице! Якоже прежде к надгробию твоему припадавшии, сице ныне и мы по прославлении твоем к мощем твоим прибегающе, просим: помолися Господу, да освятит наши души и телеса, да просветит ум, очистит совесть от всякия скверны, нечистых помыслов, лукавых и хульных умышлений и от всякаго превозношения, гордости же и кичения, высокоумия же и дерзости, от всякаго фарисейскаго лицемерия, и от всякаго студнаго и лукаваго обычия нашего; да дарует нам искреннее покаяние, сокрушение сердец наших, смиренномудрие, кротость же и тихость, благоговение, разум же духовный со всяким благоразумием и благодарением. Утаившая себе от мудрых века сего, но Богу знаемая, испроси же стране нашей Российстей от бед лютых избавление, всего нашего жития обновление и исправление, соблюди нас во всяком благочестивом православном исповедании веры христианския, яко да ублажающе тя сподобимся во вся дни воспевати, благодарити и славити Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную, Животворящую и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Молитва четвертая

О святая угодница Божия блаженная Ксения! Призри милостиво твоим оком на нас, раб Божиих (имена), честной твоей иконе умильно молящиеся и просящие у тебе помощи и заступления. Простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление прегрешений. Се бо мы сердцем сокрушенным, и духом смиренным тебе ходатаицу милостивую ко Владыце и молитвенницу за ны, грешныя, призываем, яко ты прияла еси от Него благодать моли-тися за ны и от бед избавляти. Тебе убо просим, не презри нас недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих, и исходатайствуй всем вся ко спасению полезная, яко да твоими ко Господу Богу молитвами получивши благодать и милость прославим всех благих Источника и Дароподателя и Бога Единаго, в Троице Святей славимаго. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2019, создание портала - Vinchi Group & MySites