Акафист и Канон Вознесению Господню.

Вознесение Господне
Акафист Вознесению Господню
Память: 06 июня (24 мая ст. ст.)

Конда́к 1.
Возбра́нный Воево́до, Тво́рче не́ба и земли́! Победи́телю сме́рти похва́льное прино́сим пе́ние, я́ко по пресве́тлом Твое́м из ме́ртвых Воскресе́нии на небеса́ со сла́вою возне́слся еси́ и с пречи́стою пло́тию Твое́ю одесну́ю Бо́га и Отца́ возсе́л еси́, да и на́ше па́дшее естество́ совознесе́ши с Собо́ю, и от грехо́в и от ве́чныя сме́рти свободи́ши на ве́ки. Мы́ же Боже́ственное Твое́ Вознесе́ние пра́зднующе со ученики́ Твои́ми от души́ Тебе́ вопие́м: Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

И́кос 1.
Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки сопредста́ша Тебе́, Царю́ все́х, на Елео́нстей горе́, со стра́хом ви́девше Тя́ на высоту́ небе́сную взе́млема с пло́тию, и прославля́ху вели́чие человеколю́бия Твоего́, пою́ще Тебе́ та́ко: Иису́се, Царю́ Сла́вы, взы́ди на небеса́ в воскликнове́нии во гла́се тру́бне. Иису́се, Го́споди Си́л, взы́ди на херуви́мы и возлети́ на крилу́ ве́треню. Иису́се, Преве́чный Бо́же, да́ждь гла́су Своему́ гла́с си́лы, да тре́петна бу́дет ны́не вся́ земля́. Иису́се, Превы́шний Све́те, яви́ Си́лу Твою́ на о́блацех, и о́гнь от Лица́ Твоего́ да воспла́менится. Иису́се, Искупи́телю тва́ри, угото́ви на небесе́х Престо́л Тво́й и Ца́рствию Твоему́ да не бу́дет конца́. Иису́се, Тво́рче не́бу и земли́, седи́ одесну́ю Отца́ Твоего́, да бу́дет Бо́г вся́ческая во все́х. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 2.
Ви́девше Апо́столи Тя́ из ме́ртвых возста́вша, Влады́ко Го́споди, егда́ во дне́х четы́редесятих явля́л еси́ Себе́ и́м, глаго́люще о та́йнах Ца́рствия Бо́жия, и восприя́вше от Тебе́ за́поведь от Иерусали́ма не отлуча́тися, но ча́яти обетова́ния О́тча, до́ндеже облеку́тся си́лою свы́ше, соше́дшеся, пребыва́ху единоду́шно вку́пе на моли́тве пою́ще Тебе́ еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем: Аллилу́иа.

И́кос 2.
Ра́зум Боже́ственнаго смотре́ния открыва́я, Всеблаги́й Иису́се, изве́л еси́ ученики́ Твоя́ во́н до Вифа́нии, и возве́д и́х на го́ру Елео́нскую, нача́т к вели́кому Твоего́ Вознесе́ния на не́бо та́инству гото́вити, глаго́люще: Прибли́жися, о дру́зи Мои́, восхожде́ния вре́мя, ше́дше у́бо научи́те вся́ язы́ки сло́ву, е́же слы́шасте от гла́са Моего́, крестя́ще и́х во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ти́и же, еще́ земна́я му́дрствующе, вопроша́ху, не в сие́ ли ле́то устро́иши Ца́рствие Изра́илево. Оба́че Ты́ ре́кл еси́ и́м: «не́сть ва́ше разуме́ти времена́ и ле́та, я́же Оте́ц положи́ во Свое́й вла́сти», да вы́ну гото́ви бу́дут ко сре́тению Своего́ Жениха́ Небе́снаго, вопию́ще: Иису́се, Па́стырю До́брый, не разлуча́йся никогда́же от на́с, но пребу́ди с на́ми неотсту́пно. Иису́се, Учи́телю Благи́й, Свята́го Уте́шителя Ду́ха ниспосли́ на́м, да пребу́дет с на́ми неизме́нно. Иису́се, Просвети́телю на́ш, просвети́ ду́ши на́ши Твои́м к Небе́сному Отцу́ Вознесе́нием. Иису́се, Спаси́телю на́ш, спаси́ на́с от малоду́шия и бу́ри Твои́м заступле́нием. Иису́се, Наста́вниче на́ш, сло́вом у́ст Твои́х наста́ви на́с на Твое́ служе́ние. Иису́се, Помо́щниче на́ш, Ду́хом Твои́м Святы́м воспомяни́ на́м Твое́ Открове́ние. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 3.
Си́лою свы́ше Апо́столы облещи́ хотя́й, Иису́се, егда́ на горе́ Елео́нстей обетова́л еси́ и́м Ду́ха Свята́го соше́ствие. Ты́ повеле́л еси́ и́м, да свиде́телие Твои́ бу́дут во Иерусали́ме и во все́й Иуде́и, и да́же до после́дних земли́, глаго́люще: Прииди́те и вни́дите враты́ Мои́ми, угото́вите пу́ть Мо́й и пу́ть твори́те лю́дем Мои́м и ка́мения от пути́ размещи́те, вознеси́те зна́мение на язы́ки, да вси́ ве́рнии воспою́т с ва́ми: Аллилу́иа.

И́кос 3.
Име́я бе́здну милосе́рдия, Сладча́йший Иису́се, ученики́ Твоя́ и жены́ Тебе́ после́дствовавшия и наипа́че Ро́ждшую Тя́ Ма́терь Твою́ ра́дости безчи́сленныя испо́лнил еси́ во Твое́ Вознесе́ние, егда́ уже́ отступи́в от ни́х, распросте́рл еси́ ру́це Твои́ и благослови́л еси́, глаго́люще: «Се́ А́з с ва́ми е́смь во вся́ дни́ до сконча́ния ве́ка», ти́и же, стра́хом испо́лнени, прославля́ху Твое́ ми́лостивное снисхожде́ние, глаго́люще: Иису́се, ми́лости Пода́телю, поми́ловати ро́д челове́ческий на Елео́н прише́дый. Иису́се, ско́рбных Увесели́телю, су́щия с Тобо́ю дру́ги Твоя́ уте́шити восхоте́вый. Иису́се, Наде́ждо безнаде́жных, Твои́м благослове́нием при отше́ствии на не́бо на́с от уны́ния сохрани́вый. Иису́се, Прибе́жище безприю́тных, Твои́м Вознесе́нием восхо́д к Отцу́ Небе́сному и на́м дарова́вый. Иису́се, Уте́шителю Благи́й, Уте́шителя Ина́го от Отца́ посла́ти на́м обеща́вый. Иису́се, Па́стырю овца́м Вели́кий, Твоему́ ве́рному ста́ду разсе́ятися не благоволи́вый. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 4.
Бу́рю вну́трь недоуме́ния и печа́ли мно́гия иму́ще, Апо́столи рыда́нием сле́з испо́лнишася, егда́ уви́деша Тя́, Христе́, на о́блацех возноси́ма и пла́чуще глаго́лаху: Влады́ко, ка́ко ны́не оставля́еши рабы́ Твоя́, и́х же за милосе́рдие Твое́ возлюби́л еси́, ка́мо и́деши, рука́ми содержа́й концы́? Мы́ же оста́вивше вся́, Тебе́ Бо́гу после́довахом, ра́дующеся, во ве́ки с Тобо́ю наде́жду иму́ще бы́ти. Не оста́ви на́с си́рых, я́коже обеща́лся еси́, не разлучи́ся от на́с, Па́стырю на́ш До́брый, но посли́ на́м Пресвята́го Ду́ха Твоего́, наставля́юща, просвеща́юща и освяща́юща ду́ши на́ша, да благода́рственно воспое́м Тебе́: Аллилу́иа.

И́кос 4.
Слы́ша рыда́ния учени́к Твои́х, Влады́ко Го́споди, о разлуче́нии скорбя́щих, Ты́ соверше́ннейшее благослове́ние препода́л еси́ друго́м Твои́м, глаго́люще: не пла́чите возлю́бленнии, и се́тование все́ отри́ните, поле́зно ва́м е́сть, да А́з иду́ ко Отцу́ Моему́, а́ще бо не иду́, Уте́шитель не прии́дет. Ва́с ра́ди с небесе́ снидо́х и ва́с ра́ди па́ки восхожду́ на не́бо угото́вати ме́сто ва́м, не оста́влю бо ове́ц Мои́х, я́же собра́х, не забу́ду, и́хже возлюби́х. Ти́и же Боже́ственными словесы́ си́ми уте́шени бы́вше, со умиле́нием возопи́ша Тебе́: Иису́се Всеблаги́й, печа́ль и сле́зы на́ши на ра́дость преложи́вый, не лиши́ на́с и ве́чныя ра́дости во Ца́рствии Твое́м. Иису́се Всеще́дрый, ра́достию испо́лнивый на́с во Твое́м Вознесе́нии, сохрани́ ду́х на́ш в при́сном ра́довании и во стра́нствии земно́м. Иису́се, я́коже ко́кош собра́вый птенцы́ своя́, не попусти́ на́м по сто́гнам ми́ра сего́ разлучи́тися. Иису́се, сою́зом любве́ на́с на Ве́чери связа́вый, не да́ждь на́м по де́йству сатанину́, я́ко пшени́це разсе́ятися. Иису́се, ми́р Тво́й на́м в насле́дие оста́вивый, соблюди́ на́с в единомы́слии и любви́ Твое́й. Иису́се, оби́тели мно́зи в раи́ устро́ивый, угото́ви ме́сто на́м в Небе́сной Оби́тели Твое́й. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 5.
Боготе́чный о́блак пресве́тел зело́ подъя́т Тя́, Жизнода́вче Го́споди, ученико́м зря́щим, егда́ отступи́в от ни́х, благослови́л еси́, и та́ко со сла́вою мно́гою, я́ко на крыле́х херуви́мских носи́мый, преди́вный восхо́д Тво́й ко Отцу́ Твоему́ соверши́л еси́ на не́бо, е́же пре́жде непроходи́мо бы́сть от духо́в зло́бы поднебе́сных и от князе́й вла́сти возду́шныя, ны́не же вну́трь Тебе́ прия́т, да от все́й тва́ри ви́димыя и неви́димыя услы́шиши А́нгельскую пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 5.
Ви́девше пресла́вное Твое́ с пло́тию на небеса́ Восхожде́ние, Царю́ тва́ри, чи́ни А́нгельския, до́лу су́щия, ужа́сшеся, глаго́лаху си́лам го́рнейшим: Возми́те врата́ ве́чная, я́ко гряде́т Ца́рь Сла́вы, отве́рзитеся небеса́ и вы́ небеса́ небе́с, восприими́те Го́спода си́л и поклони́теся Ему́, вопию́ще: Иису́се, Сла́вы О́тчия сия́ние, просвети́ на́с све́том Лица́ Твоего́. Иису́се, го́рних умо́в облиста́ние, облиста́й на́с в невече́рнем дни́ Ца́рствия Твоего́. Иису́се, прише́дый я́ве во огни́ и бу́ре зе́льней, у́мное Твое́ не́бо свы́ше призови́. Иису́се, Ве́лий и Хва́льный зело́ в горе́ Твое́й Святе́й, пра́вду Твою́ в небесе́х возвести́. Иису́се, возвели́чивый до небе́с ми́лость Твою́, яви́ сла́ву Твою́ по все́й земли́. Иису́се, возше́дый на не́бо небеси́ на восто́ке, во ве́к Сло́во Твое́ да пребу́дет на небеси́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 6.
Пропове́дницы Боже́ственныя Сла́вы, нача́льнейшия чи́ны А́нгельския, су́щия на высоте́ небе́сней Госпо́дствия, Престо́ли, многоочи́тии Херуви́ми и шестокрыла́тии Серафи́ми, отверзо́ша вку́пе вся́ высоты́ небе́сныя, срета́юще Тя́, Влады́ко Вся́ческих, и ви́дяще Тя́ Возне́сшагося во пло́ти, дру́г ко дру́гу со удивле́нием вопия́ху: Кто́ Се́й, прише́дый из Едо́ма, Держа́вный и Си́льный во бра́ни? Кто́ Се́й, прише́дый от Васо́ра, е́же е́сть от пло́ти? Почто́ червле́ны ри́зы Его́, я́ко от омоче́ния кро́вию, вене́ц терно́вен нося́й? Се́й е́сть вои́стину Ца́рь Сла́вы, А́гнец Бо́жий за спасе́ние ми́ра закла́нный и воскресы́й, во пло́ти ны́не гряды́й се́сти одесну́ю Отца́, Ему́же вы́ну воспева́ти бу́дем: Аллилу́иа.

И́кос 6.
Возсия́л еси́ Боже́ственною сла́вою, Иису́се, егда́ естество́ челове́ческое, в него́же обле́кся еси́, ми́лостивно возне́сл еси́, Отцу́ спосади́л еси́, и обожи́л еси́ е́. Те́мже небе́снии безпло́тнии чи́нове, чудеси́ удивля́ющеся, ужаса́хуся, у́жасом и тре́петом содержи́мии, Твое́ человеколю́бие велича́ху. С ни́миже и мы́ земни́и Твое́ на́с ра́ди снисхожде́ние и е́же от на́с на небеса́ Вознесе́ние славосло́вяще, мо́лимся, глаго́люще: Иису́се, струя́ Сы́й жи́зни, Твои́м на не́бо Вознесе́нием на́м стра́нником земли́ пу́ть жи́зни ве́чныя в Вы́шний Иерусали́м указа́вый. Иису́се, бе́здна Сы́й ми́лости, Твои́м одесну́ю Отца́ седе́нием плотско́е на́ше восприя́тие обожи́вый. Иису́се, взе́мый на ра́мо заблу́ждшее естество́ на́ше, возми́ на Себе́ и моя́ тя́жкия прегреше́ния. Иису́се, возше́дый Пло́тию ко Безпло́тному Отцу́, возведи́ горе́ моя́ до́лу пони́кшия помышле́ния. Иису́се, от земли́ одесну́ю Бо́га и Отца́ на го́рняя возше́дый, да́руй ми́ десну́ю ча́сть спаса́емых ове́ц получи́ти. Иису́се, от Сио́на благоле́пие красоты́ Твоея́ яви́вый, сподо́би мя́ прича́стником ве́чнаго блаже́нства Твоего́ бы́ти. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 7.
Хотя́й вознести́ и просла́вити па́дшее во Ада́ме естество́ челове́ческое, Ты́, я́ко вторы́й Ада́м, возше́д на высоту́ небе́сную, угото́вал еси́ Престо́л Тво́й во ве́к ве́ка, и се́л еси́ одесну́ю Бо́га и Отца́, Божество́м Твои́м ника́коже разлучи́выйся Оте́ческих не́др. Прииди́те у́бо обнища́вшему на́с ра́ди и возше́дшему одесну́ю Отца́ Иису́су поклони́мся, дади́м вели́чия Ему́, и воспое́м из глубины́ души́: Аллилу́иа.

И́кос 7.
Но́вое и чи́стое жи́тельство откры́л еси́, Го́споди, егда́ с Пло́тию Твое́ю возше́л еси́ на небеса́, да состаре́вшийся мно́гими греха́ми ми́р обнови́ши возста́нием Твои́м и на небеса́ Вознесе́нием, показу́я на́м я́вственно, я́коже Боже́ственный Па́вел глаго́лет, я́ко жи́тельство на́ше на небесе́х е́сть. Сего́ ра́ди устрани́мся су́етнаго ми́ра, у́м на небеса́ преложи́ша, и вопию́ще Тебе́ такова́я: Иису́се, со А́нгелы небе́сными Божество́м Свои́м на небеса́ возше́ствием на́с к небе́сному жи́тельству подвиза́тися призва́вый. Иису́се, с челове́ки — земны́й Пло́тию, Свои́м от земли́ отше́ствием на́с от земны́х пристра́стий отвраща́тися научи́вый. Иису́се, взыска́ти прише́дый заблу́ждшее овча́, к незаблу́ждшим Твои́м овца́м возведи́ на́с на небеса́. Иису́се, совокупи́ти соше́дый растоя́щаяся естества́, я́же на земли́ соедини́ небе́сным у Вы́шняго Отца́. Иису́се, во о́блаце ле́гце возше́дый на небеса́, сподо́би на́с, земна́я оста́вльше, при́сно взира́ти на небе́сная врата́. Иису́се, седя́й во сла́ве на Престо́ле Божества́, да́ждь на́м, отве́рзше о́чи, от Зако́на разуме́ти Твоя́ чудеса́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 8.
Стра́нно и ди́вно Твое́ Воскресе́ние, стра́нно и стра́шно Твое́, Жизнода́вче Христе́, е́же от святы́я горы́ Боже́ственное Вознесе́ние, непостижи́мо и па́че ума́ Твое́ е́же одесну́ю Отца́ во Пло́ти сиде́ние, о не́мже Дави́д ду́хом глаго́ла: «Рече́ Госпо́дь Го́сподеви Моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твои́ подно́жие но́г Твои́х». Сего́ ра́ди вся́ си́лы небе́сныя, зря́ще Твое́ на небеса́ возше́ствие, вои́стину покори́шася под но́зи Твои́, пою́ще а́нгельскими язы́ки Херуви́мскую пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 8.
Ве́сь бе́ в Вы́шних, Сладча́йший Иису́се, егда́ во́лею на́с ра́ди возне́слся еси́ со сла́вою на небеса́ и одесну́ю се́л еси́ Бо́га и Отца́, но и ни́жних ника́коже отлучи́лся еси́, зане́ обетова́л еси́ пребыва́ти неотсту́пно в Це́ркви и вопия́л еси́ лю́бящим Тя́: «А́з е́смь с ва́ми и никто́же на вы́». Сие́ ми́лостивое обетова́ние Твое́ вы́ну по́мняще и храня́ще в се́рдце, с любо́вию вопие́м Тебе́ такова́я: Иису́се, вся́ку вла́сть на небеси́ и на земли́ по Вознесе́нии Твое́м восприя́вый, восприими́ на́с в Твое́ ве́чное насле́дие. Иису́се, вся́кия ра́дости ученики́ Твоя́ обетова́нием Свята́го Ду́ха испо́лнивый, испо́лни на́с Того́ благода́ти прише́ствием. Иису́се, приклони́вый схожде́нием небеса́, приклони́ пред вели́чием сла́вы Твоея́ до́лу прикло́ньшуюся мою́ горды́ню. Иису́се, превозне́сши Возше́ствием Твои́м всю́ тва́рь, превознеси́ горе́ мою́ ду́шу воспева́ти со А́нгелы Твою́ Святы́ню. Иису́се, Бо́жий Сло́ве, Сло́вом Твои́м небеса́ утверди́вый, утверди́ в се́рдце мое́м словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Иису́се, Сы́не Оте́чь, Ду́хом у́ст Твои́м всю́ си́лу Твою́ с небе́с яви́вый, обнови́ Ду́х пра́вый во утро́бе мое́й, я́ко да не оскверню́ себе́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 9.
Все́ естество́ па́дшее челове́ческое, до́лу пони́кшее и грехми́ истле́вшее, взя́л еси́ на ра́мо Свое́, Влады́ко Го́споди, новосотвори́вый Собо́ю, и превы́ше вся́каго нача́ла и вла́сти возве́л еси́ дне́сь и Бо́гу и Отцу́ приве́л еси́, и с Собо́ю спосади́л еси́ на Престо́ле Небе́снем, да освяти́ши е́, и спросла́виши, и обожи́ши. Безпло́тнии же, удивля́ющеся, глаго́лаху: Кто́ Се́й Кра́сный Му́ж, но не Челове́к то́чию, но вку́пе Бо́г и Челове́к, Ему́же да пое́м вы́ну: Аллилу́иа.

И́кос 9.
Вети́и Боже́ственнии, ученицы́ Твои́, Спа́се, Твоему́ пресла́вному Восхожде́нию удивля́ющеся, на не́бо взира́ху, скорбя́ще, Тебе́ возне́сшуся, и се́ два́ А́нгела предста́ста пред ни́ми во оде́жди беле́, и реко́ста и́м во утеше́ние: «Му́жие Галиле́йстии, что́ стоите́, зря́ще на не́бо? Се́й Иису́с, вознесы́йся от ва́с на не́бо, та́кожде прии́дет, и́мже о́бразом ви́деста Его́ иду́ща на не́бо». Сие́ а́нгельское благове́стие о Второ́м Прише́ствии Твое́м, Го́споди, ученицы́ Твои́ слы́шавше, в ра́достный тре́пет приидо́ша, с ни́миже и мы́ ра́достно да воспое́м Тебе́ такова́я: Иису́се, Вознесы́йся от на́с во все́й сла́ве Твое́й, е́й, гряди́ ско́ро со А́нгелы святы́ми Твои́ми. Иису́се, име́яй па́ки приити́ сотвори́ти су́д пра́в, е́й, гряди́ со сла́вою во све́тлости святы́х Твои́х. Иису́се, ве́лий и стра́шный зело́ над все́ми окре́стными, поми́луй и защити́ тогда́ вся́ кро́ткия земли́. Иису́се, прославля́емый в Сове́те Святы́х Твои́х, Са́м на́с спросла́ви во Ца́рствии Твое́м на небеси́. Иису́се, проше́дый небеса́ Пло́тию, благоволи́ провести́ ду́шу по мыта́рствам возду́шным и улицезре́ти Тя́. Иису́се, Вознесы́йся на о́блацех небе́сных, сподо́би на́м с весе́лием и со дерзнове́нием в после́дний де́нь на о́блацех усре́сти Тя́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 10.
Спасти́ хотя́ су́щия с Тобо́ю ученики́, Христе́ Спа́се, и вся́ ве́рующия словеси́ и́х ра́ди в Тя́, и по Тебе́ после́довавшая, возше́л еси́ на небеса́, да угото́виши ме́сто и́м, я́ко в дому́ Отца́ Твоего́ оби́тели мно́ги су́ть, я́коже Са́м ре́кл еси́ ко стра́сти гряды́й, глаго́ля: «А́ще уготовлю ме́сто ва́м, па́ки прииду́ и поиму́ вы́ к Себе́, да иде́же е́смь А́з, и вы́ бу́дете». Сего́ ра́ди сподо́би и на́м, Го́споди, по сме́ртнем вознесе́нии на́шем обрести́ хра́мину нерукотворе́ну, ве́чну на небесе́х, угото́ванную не от дре́ва, или́ се́на или́ тро́стия пло́тских де́л на́ших ра́ди, я́же во огне́ не устоя́т, но от зла́та или́ сребра́ или́ ка́меней драги́х на Твое́м основа́нии назда́нную, иде́же вы́ну бу́дем Тебе́ сла́вити и воспева́ти: Аллилу́иа.

И́кос 10.
Царю́ Предве́чный, Иису́се Христе́, на небеса́ возше́дый с Пречи́стою Твое́ю Пло́тию и все́х на́с в небе́сное на́ше Оте́чество призва́вый, возведи́ на́с до́лу пове́рженных от мирски́х пристра́стий и плотски́х мудрова́ний к высоте́ небе́сней и да́руй на́м еще́ во дни́ пло́ти на́шея чи́стым свиде́тельством со́вести причасти́тися небе́сныя жи́зни и вы́ну вкуша́ти в та́инстве Боже́ственныя Евхари́стии небе́сную пи́щу, да от чи́стаго се́рдца и ду́ха пра́ваго воспое́м Тебе́ такова́я: Иису́се, Вели́кий Архиере́ю гряду́щих бла́г, в Вознесе́ние Свое́ проше́дый небеса́ Пло́тию и возше́дый не в рукотворе́нный хра́м, но в са́мое не́бо, да Ли́ку Бо́жию от на́с предста́неши. Иису́се, Небе́сный Архите́ктоне, ски́нию нерукотворе́нную на небесе́х сооруди́вый и еди́ною вше́дый во Свята́я Святы́х ко Отцу́ со Свое́ю Кро́вию, да ве́чное искупле́ние соверши́ши. Иису́се, Непоро́чный А́гнче Бо́жий, еди́ною за грехи́ ми́ра закла́нный, «во е́же вознести́ грехи́ мно́гих», вознеси́ к Престо́лу Бо́жию моя́ о гресе́х приноше́ния. Иису́се, Но́ваго Заве́та Хода́таю, еди́ною на небеса́ ко Отцу́ возше́дый, во е́же откры́ти пу́ть в Небе́сную Ски́нию, восприими́ о нечистоте́ мое́й воздыха́ния. Иису́се, Возлю́бленный Женише́ на́ш, Светосия́нный Черто́г на небеси́ угото́вавый, угото́ви та́мо ме́сто Тебе́ Еди́ному служи́ти восхоте́вшим. Иису́се, До́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, небе́сная па́стбища в раи́ Твоему́ ста́ду произрасти́вый, да́руй на́м венцы́, Тебе́ Еди́ному после́довати возжела́вшим. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 11.
Пе́ние всеумиле́нное приноша́ше Боже́ственному Вознесе́нию Твоему́, Сло́ве, ро́ждшая Тя́ Всенепоро́чная Ма́ти Твоя́. Та́ бо во стра́сти Твое́й ма́терски па́че все́х боле́зноваше о Тебе́, сего́ ра́ди подоба́ше То́й в прославле́ние Пло́ти Твоея́ премно́жайшия наслади́тися ра́дости, и с се́ю ра́достию вели́кою сни́де с Елео́нския горы́ со апо́столы, и возврати́шася вси́ во Иерусали́м и взыдо́ша в го́рницу, и бя́ху вси́ Апо́столи, терпя́ще единоду́шно вку́пе в моли́тве, моле́нии и поще́нии с жена́ми и Мари́ею Ма́терию Иису́совой, и с бра́тиею Его́, ча́юще Соше́ствия Свята́го Ду́ха, хва́ляще и благословя́ще Бо́га, и воспева́юще Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 11.
Све́т ве́чный и нетле́нный возсия́ всему́ ми́ру от Святы́я горы́ Елео́нския, иде́же стоя́сте пречи́стыя но́зе Твои́, Христе́ Спа́се, егда́ возне́слся еси́ со сла́вою на небеса́, зане́ проше́д небеса́ с Пло́тию, Ты́ отве́рзл еси́ врата́ небе́сная, паде́нием Ада́мовым заключе́нная, и Са́м сы́й Пу́ть, И́стина и Живо́т, откры́л еси́ пу́ть вся́кой пло́ти во оби́тели Отца́ Твоего́ Небе́снаго, я́коже и предре́кл еси́ Твои́м ученико́м, глаго́ля: «Отсе́ле у́зрите не́бо отве́рсто и А́нгелы Бо́жии восходя́щыя и нисходя́щыя над Сы́на Челове́ческаго». Сего́ ра́ди ве́дуще пу́ть Тво́й, я́ко никто́же прии́дет ко Отцу́, то́кмо Тобо́ю, пое́м Тебе́ си́це: Иису́се, на о́блацех све́та возше́дый ко Отцу́, уга́сший свети́льник души́ моея́ просвети́. Иису́се, во све́тлостех святы́х Твои́х вознесы́йся горе́, животворя́щий о́гнь Тво́й в се́рдце мое́м воспламени́. Иису́се, па́че Со́лнца Возсия́вый на высоте́ небе́сней в Вознесе́нии Твое́м, теплото́ю Ду́ха Твоего́ хла́д души́ моея́ разжени́. Иису́се, Све́т от Све́та Божества́ Твоего́ возсия́вый ми́ру от Отца́, све́том слове́с Твои́х в но́щи греха́ на́с спя́щих просвети́. Иису́се, Со́лнце Пра́вды, име́яй от кра́я небесе́ Восхо́д Тво́й и Сре́тение Твое́ — да́же до кра́я небесе́, во всю́ зе́млю веща́ние Твое́ возвеща́й на́м всегда́. Иису́се, Невече́рний Све́те, име́яй па́ки в Прише́ствие Твое́ исхо́д Тво́й, я́ко мо́лнию от восто́к и да́же до за́пад явле́ние Твое́, огне́м гне́ва Твоего́ не попали́ на́с тогда́. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 12.
Благода́ть но́вую препода́л еси́, Сладча́йший Иису́се, к соверше́нию святы́х и в созида́ние Це́ркви Святы́я Твоея́, егда́ на небеса́ с Пречи́стою Твое́ю Пло́тию возше́л еси́ и одесну́ю Бо́га и Отца́ се́л еси́, я́коже пи́сано е́сть: «Сше́дый пре́жде в до́льнейшия страны́ земли́ спасе́ния на́шего ра́ди», Ты́ ны́не возше́л еси́ на высоту́ превы́ше все́х небе́с, да испо́лниши вся́ческая к соверше́нию святы́х, в созида́ние Те́ла Христо́ва, сего́ ра́ди плени́л еси́ пле́н, и пода́л еси́ дая́ния челове́ком, до́ндеже дости́гнем вси́ в соедине́ние ве́ры и позна́ния Тебе́, Сы́на Бо́жия, в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́зраста исполне́ния Твоего́, да та́ко, спасе́ние улучи́вше, благода́рственно воспое́м Тебе́: Аллилу́иа.

И́кос 12.
Пою́ще Твое́ во́льное на небеса́ со сла́вою Вознесе́ние, поклоня́емся Твоему́, Влады́ко Христе́, одесну́ю Бо́га и Отца́ соседе́нию, сла́вим Твое́ на небеси́ и на земли́ воцаре́ние и ве́руем со Апо́столы Твои́ми, я́ко вои́стину, и́мже о́бразом возше́л еси́ на не́бо, та́кожде па́ки прии́деши на о́блацех со сла́вою и си́лою мно́гою. Тогда́ у́бо не посрами́ на́с Тебе́ ве́рующих и та́ко вопию́щих: Иису́се, со Отце́м Твои́м на Престо́ле Божества́ при́сно соседя́й, сподо́би побежда́ющим ми́р с по́мощию Твое́ю се́сти с Тобо́ю во Ца́рствии Твое́м. Иису́се, со Святы́м Уте́шителем Ду́хом Твои́м вы́ну споклоня́емый, не лиши́ на́с по обетова́нию Твоему́ Того́ Соше́ствия во служе́нии Твое́м. Иису́се, с Херуви́мы и Серафи́мы и с ли́ки святы́х по Вознесе́нии Твое́м на небеси́ спребыва́яй, пода́ждь на́м зде́ на моли́тву во И́мя Твое́ собра́нным прису́тствие Твое́ ощуща́ти. Иису́се, Святы́я хра́мы Твоя́ по отше́ствии Твое́м на не́бо пра́во в Тя́ ве́рующим дарова́вый, помоги́ на́м во хра́ме стоя́щим себе́ на небесе́ бы́ти помышля́ти. Иису́се, Пречи́стую Ма́терь Твою́ со Апо́столы в Вознесе́ние Твое́ на моли́тву за ве́сь ми́р по Себе́ оста́вивый, не оста́ви на́с без предста́тельства Святы́х Твои́х. Иису́се, Це́рковь, Неве́сту Твою́ на земли́ по Вознесе́нии Твое́м до сконча́ния ве́ка оста́вивый, не лиши́ на́с ча́д Тоя́ благода́тных даро́в Твои́х. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 13.
О Пресла́дкий и Всеще́дрый Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо и седе́нием одесну́ю Бо́га и Отца́ поми́ловавый и обожи́вый па́дшее естество́ на́ше! При́зри с высоты́ небе́сныя на немощны́я и к земли́ пове́рженныя рабы́ Твоя́ и да́руй на́м си́лу свы́ше побежда́ти вся́ искуше́ния от пло́ти, ми́ра и диа́вола находя́щия на ны́, да го́рняя бу́дем му́дрствовати, а не земна́я. И сохрани́ на́с от все́х враго́в ви́димых и неви́димых возстаю́щих на на́с. По кончи́не же земны́я жи́зни на́шея вознеси́ ду́ши на́ша в небе́сныя оби́тели, иде́же со все́ми святы́ми вы́ну воспева́ти бу́дем: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.
Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки сопредста́ша Тебе́, Царю́ все́х, на Елео́нстей горе́, со стра́хом ви́девше Тя́ на высоту́ небе́сную взе́млема с пло́тию, и прославля́ху вели́чие человеколю́бия Твоего́, пою́ще Тебе́ та́ко: Иису́се, Царю́ Сла́вы, взы́ди на небеса́ в воскликнове́нии во гла́се тру́бне. Иису́се, Го́споди Си́л, взы́ди на херуви́мы и возлети́ на крилу́ ве́треню. Иису́се, Преве́чный Бо́же, да́ждь гла́су Своему́ гла́с си́лы, да тре́петна бу́дет ны́не вся́ земля́. Иису́се, Превы́шний Све́те, яви́ Си́лу Твою́ на о́блацех, и о́гнь от Лица́ Твоего́ да воспла́менится. Иису́се, Искупи́телю тва́ри, угото́ви на небесе́х Престо́л Тво́й и Ца́рствию Твоему́ да не бу́дет конца́. Иису́се, Тво́рче не́бу и земли́, седи́ одесну́ю Отца́ Твоего́, да бу́дет Бо́г вся́ческая во все́х. Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Конда́к 1.
Возбра́нный Воево́до, Тво́рче не́ба и земли́! Победи́телю сме́рти похва́льное прино́сим пе́ние, я́ко по пресве́тлом Твое́м из ме́ртвых Воскресе́нии на небеса́ со сла́вою возне́слся еси́ и с пречи́стою пло́тию Твое́ю одесну́ю Бо́га и Отца́ возсе́л еси́, да и на́ше па́дшее естество́ совознесе́ши с Собо́ю, и от грехо́в и от ве́чныя сме́рти свободи́ши на ве́ки. Мы́ же Боже́ственное Твое́ Вознесе́ние пра́зднующе со ученики́ Твои́ми от души́ Тебе́ вопие́м: Иису́се, вознесы́йся от на́с на не́бо, не оста́ви на́с си́рых.

Моли́тва на Вознесе́ние Госпо́дне.
Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, соше́дый с небе́сных высо́т спасе́ния на́шего ра́ди и напита́вый на́с духо́вною ра́достию во святы́я и пресве́тлыя дни́ Воскресе́ния Твоего́, и па́ки по соверше́нии земна́го служе́ния Твоего́ вознесы́йся от на́с на Не́бо со сла́вою и возсе́дый одесну́ю Бо́га и Отца́! в се́й я́сный и всесве́тлый де́нь Боже́ственнаго на Небеса́ восхожде́ния Твоего́ земля́ пра́зднует и лику́ет, ра́дуется и не́бо вознесе́нием дне́сь Творца́ тва́ри, челове́цы славосло́вят непреста́нно, зря́ще заблу́ждшее и па́дшее естество́ свое́ на ра́мо Твое́, Спа́се, взе́млемое и на небеса́ вознесе́нное, А́нгели же веселя́тся, глаго́люще: Кто́ Се́й, прише́дый во сла́ве, си́лен во бра́ни? Се́й вои́стинну Ца́рь Сла́вы. Сподо́би и на́м немощны́м, земна́я еще́ му́дрствующим и плотоуго́дия, твори́ти не престаю́щим, восхо́д Тво́й на Не́бо стра́шный помышля́ющи и пра́зднующе, плотска́я и жите́йская отложи́ти попече́ния и со апо́столы твои́ми на Не́бо ны́не взира́ти все́м се́рдцем свои́м и все́ми помышле́ньми свои́ми, помина́юще, я́ко та́мо на Небеси́ горе́ жи́тельство на́ше е́сть, зде́сь же на земли́ мы́ то́чию стра́нники и прише́льцы есмы́, отше́дшия из до́ма О́тча в страну́ дале́че греха́. Сего́ ра́ди усе́рдно про́сим Тя́, пресла́вным Вознесе́нием Твои́м, Го́споди, оживи́ на́шу со́весть, ея́же ну́жнейши ничто́же е́сть в ми́ре, возведи́ на́с из пле́на сего́ грехо́внаго пло́ти и ми́ра и сотвори́ на́с го́рняя му́дрствовати, а не земна́я, я́ко да не ктому́ себе́ угожда́ти бу́дем и жи́ти, но Тебе́ Го́споду и Бо́гу на́шему служи́ти бу́дем и порабо́таем, до́ндеже отреши́вшеся от у́з пло́ти и проше́дши невозбра́нно возду́шныя мыта́рства, дости́гнем Небе́сных оби́телей Твои́х, иде́же, ста́вше одесну́ю вели́чествия Твоего́, со Арха́нгелы и А́нгелы и все́ми святы́ми прославля́ти бу́дем всесвято́е и́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Единосу́щным и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

------------------------------------------------------------------------------------

Канон Вознесению Господню
глас 5

Песнь 1
Ирмос: Спасителю Богу в мори люди немокрыми ногами наставльшему, и фараона со всевоинством потопльшему, Тому Единому поим, яко прославися.
Припев: Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Воспоим вси людие, на рамех Херувимских вознесшуся со славою Христу и спосадившему нас одесную Отца, песнь победную: яко прославися.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Ходатая Богу и человеком Христа, лицы Ангельстии видевше с плотию в вышних, удивляхуся, согласно же воспеваху песнь победну: яко прославися.
Слава: Явльшемуся Богу на горе Синайстей и закон давшему Боговидцу Моисею, от горы Елеонстей вознесшемуся плотию, Тому вси воспоим: яко прославися.
И ныне: Пречистая Мати Божия, воплощеннаго от Тебе, и от недр Родителя не отступльшего Бога непрестанно моли, от всякаго обстояния спасти, яже созда.

Песнь 3
Ирмос: Силою Креста Твоего Христе, утверди мое помышление, во еже пети и славити спасительное Твое Вознесение.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Возшел еси Жизнодавче Христе ко Отцу, и вознесл еси род наш Человеколюбче, неизреченным благоутробием Твоим.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Чини Ангельстии, Спасе, человеческое естество видевше совосходящее Тебе, непрестанно удивляеми воспеваху Тя.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Ужасахуся Ангельстии лицы, Христе, зряще Тя с телесем вознесшася, и воспеваху святое Твое Вознесение.
Слава: Естество человеческое, Христе, тлением падшее возставил еси, и восходом Твоим вознесл еси, и с Собою нас прославил еси.
И ныне: Моли непрестанно, Чистая, произшедшаго от ложесн Твоих, избавитися прелести диаволи, поющим Тя, Матерь Божию.

Седален, глас 8-й
Вслед на облаки небесныя, оставив мир сущим на земли, возшел и сел еси одесную Отца, яко Единосущен Сему Сый и Духу. Аще бо и во плоти явился еси, но непреложен пребыл еси: темже чаеши совершения конец, судити грядый на землю миру всему. Правосуде Господи, пощади души наша, прегрешений оставление даруя, яко Бог Милостив, рабом Твоим.

Песнь 4
Ирмос: Услышах слух силы Креста, яко рай отверзеся им, и возопих: слава силе Твоей, Господи.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Вознеслся еси во славе, Ангелов Царю, Утешителя нам от Отца послав. Темже вопием: слава, Христе, Вознесению Твоему.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Яко взыде Спас ко Отцу с плотию, удивишася Ему Ангельская воинства, и возопиша: слава, Христе, Вознесению Твоему.
Слава: Ангельския силы горнейшим вопияху: врата возмите Христу нашему Царю, Егоже воспеваем вкупе со Отцем и Духом.
И ныне: Дева роди, и матерняя не позна: но Мати убо есть, Девою же пребысть, Юже воспевающе, радуйся Богородице, взываем.

Песнь 5
Ирмос: Утренююще вопием Ти, Господи, спаси ны: Ты бо еси Бог наш, разве бо Тебе иного не знаем.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Исполнив веселия всяческая, Милостиве, к горним силам с плотию пришел еси.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Ангельския силы вземлема Тебе видевше, врата, взываху Царю нашему, возмите.
Слава: Апостоли видевше возвышаема Спаса, с трепетом взываху Царю нашему: слава Тебе.
И ныне: Деву по рождестве поем Тя, Богородице, Ты бо Бога Слова плотию мирови родила еси.

Песнь 6
Ирмос: Обыде мя бездна, гроб мне кит бысть, аз же возопих к Тебе Человеколюбцу, и спасе мя десница Твоя, Господи.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Взыграшася апостоли, зряще на высоту днесь Зиждителя вземлема, упованием Духа, и страхом зовяху: слава восходу Твоему.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Предсташа Ангели, вопиюще Христе учеником Твоим: имже образом видесте Христа восходяща с плотию, паки приидет Праведный всех Судия.
Слава: Яко видеша Тя Спасе наш небесныя силы, на высоту вземлема с телом, взываху, глаголюще: велико Владыко, человеколюбие Твое.
И ныне: Купину Тя неопалимую, и гору, и лествицу одушевленную, и дверь небесную достойно славим, Марие славная, православных похвало.
Господи, помилуй. (Трижды.) Слава и ныне.

Кондак, глас 6-й
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
Икос
Яже земли на земли оставившии, яже пепельныя персти уступающии, приидите воспрянем, и на высоту возведем очи и мысли, вперим виды, вкупе и чувства, на небесная врата, смертнии, непщуим быти в масличней горе, и взирати на Избавляющаго на облацех носима. Отонуду же бо Господь на небеса востече, и тамо даролюбезны дары раздая апостолом Своим, утешив я яко Отец, и утвердих я, наставив яко сынов, и рече к ним: не разлучаюся вас, Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Песнь 7
Ирмос: В пещи огненней песнословцы спасый отроки, благословен Бог отец наших.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
На облацех света вознесыйся, и спасый мир, благословен Бог отец наших.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
На рамо Спасе, заблуждшее взем естество, вознесся, Богу и Отцу привел еси.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Возшедый во плоти к безплотному Отцу, благословен Бог отец наших.
Слава: Умерщвленное наше грехом естество взем, Твоему свойственному Отцу, Спасе, привел еси.
И ныне: От Девы рождся, Юже Богородицу соделал еси, благословен Бог отец наших.

Песнь 8
Ирмос: Из Отца прежде век рожденнаго Сына, и Бога, и в последняя лета воплощеннаго от Девы Матере, священницы пойте, людие превозносите во вся веки.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Во двою существу возлетевшаго Жизнодавца Христа на небеса со славою, и Отцу соседящаго, священницы пойте, людие превозносите во вся веки (Дважды).
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
От работы идольския тварь избавившаго, и представившаго ту свободную Твоему Отцу, Тебе, Спасе, поем, и Тебе превозносим во вся веки.
Слава: Своим схождением низложившаго супостата, и Своим возшествием вознесшаго человеки, священницы пойте, людие превозносите во вся веки.
И ныне: Херувимов превысшая явилася еси, Богородице Чистая, во чреве Твоем сими Носимаго носившая: Егоже со безплотными, человецы славословим во вся веки.

Песнь 9
Ирмос: Тя паче ума и словесе Матерь Божию, в лето Безлетнаго неизреченно рождшую, вернии единомудренно величаем.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Тебе, Избавителя мира Христа Бога, апостоли видяще Божественно возвышаема, со страхом играюще величаху.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Твою обожившуюся плоть зряще, Христе, на высоте Ангели друг ко другу глаголаху: воистинну Сей есть Бог наш.
Слава, Господи, святому Вознесению Твоему.
Тебе безплотных чинове, Христе Боже, на облацех вземлема видяще, взываху: славы Царю, врата возмите.
Слава: Тебе сошедшаго даже до последних земли, и человека спасшаго, и восхождением Твоим возвысившего, Сего величаем.
И ныне: Радуйся, Богородице Мати Христа Бога: Егоже родила еси, днесь от земли возносима со апостолы зрящи, возвеличала еси.

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2020, создание портала - Vinchi Group & MySites