Никео-Цареградский Символ веры на греческом и латинском языках

Святая Троица. Иконописец: преподобный Андрей Рублев. Первая четверть XV в.

Никео-Цареградский Символ веры

Оригинальный греческий текст


1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ὑιὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Progetto Cristianesimo.png Symbolum Nicænum Costantinopolitanum


Icona cum Symbolum Nicænum CostantinopolitanumCredo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
Factorem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium
Et in unum Dóminum Iesum
Christum,
Filium Dei unigénitum
et ex Patre natum
ante ómnia sǽcula:
Deum de Deo, Lumen de Lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia
facta sunt;
qui propter nos hómines
et propter nostram salútem,
descéndit de cælis, et incarnátus est
de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine
et homo factus est, crucifíxus étiam
pro nobis sub Póntio Piláto, passus
et sepúltus est, et resurréxit tértia
die secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum, sedet ad
déxteram Patris, et íterum ventúrus
est cum glória, iudicáre vivos et
mórtuos, cuius regni non erit finis.

Credo in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificántem, qui ex Patre
Filióque procédit, qui cum Patre et
Fílio simul adorátur et conglorificátur, qui locútus est per prophétas.

Et unam sanctam cathólicam
et apostólicam Ecclésiam.

Confíteor unum Baptísma
in remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sǽculi.

Amen.

P.S.
Kupios - означало в эпоху возникновения христианства – вождя, наделенного Божественной властью и силой, посланного Богом, во имя Божие, чтобы править миром.

Dominum - по английски,видимо,означает то же самое.

Θεόν - означало Бог.

Deum - по английски означает тоже Бог.

Комментарии (18)

Всего: 18 комментариев
  
0
Не на греческом и английском, а на греческом и латыни. Причем в латинском варианте присутствует ересь филиокве: «...qui ex Patre Filióque procédit...» (...иже от Отца и Сына исходящего...).
#2 | Павел Феориев »» | 19.04.2016 22:27
  
0
Ни чего не понял. Видать не силён в чужеродных языках. В каком году был создан Никео-Цареградский символ веры, если все Вселенские Соборы подтверждают Никейский символ ? Если вы знаете документ со 2 Вселенского Собора с Цареградским символом без анафемы... скиньте.
#3 | Павел Феориев »» | 21.04.2016 01:14 | ответ на: #2 ( Павел Феориев ) »»
  
0
Ладно, задам вопрос по вашей заставке иконе Андрея Рублёва "Святая Троица", что вы под ней подразумеваете?
«Бесполезно пытаться определить, какой Ангел изображает одно или другое Божественное Лицо, поскольку образ этот не является “иконой Троицы” в строгом смысле этого слова. В подлинном иконографическом предании никогда не изображают ни Отца, ни Духа в человеческом облике, ибо они не воплощены, не вочеловечились и потому не изобразимы. Давайте обратимся к важному моменту. Икона Троицы - это не просто изображение - верное или неверное. Это "посредник" для поклонения и молитвы. Так как поклонение иконе подразумевает поклонение первообразу, то неверное изображение или неверная интерпретация приводит к неправильному поклонению, а значит к суеверию.

Ведь вопрос поднимается по существу очень серьезный.Если считать что это кабы Троица Авраама , тогда кому поклоняются верующие через икону с сюжетом 18-й главы Бытия? Всем трем изображенным мужам, как Богу! но "И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа." (Бытие 18:22)."вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их." (Бытие 19:5). "…мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его." (Бытие 19:13).

Теперь обратимся к Священному Писанию:

"Бога никто не видел никогда: Единородный Бог, сущий в лоне Отца, Он открыл." (Иоанн 1:18, ПЕК);

"чтобы не увидеть им света Евангелия славы Христа, Который есть образ [eikwn] Бога." (2-е Коринфянам 4:4, ПЕК);

"Он есть образ [eikwn] Бога невидимого" (Колосcянам 1:15, ПЕК).

Таким образом, Библия ясно говорит, что только Иисус Христос - Логос Божий является истинной иконой (eikwn) Бога Отца.

Иисус также сказал: "Кто Меня увидел, увидел Отца." (Иоанн 14:9, ПЕК). Сказал Он это не просто так: Бог Отец невидим, Он никогда не являлся в видимом образе, и никто из людей никогда Его не видел:

"единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может." (1-е Тимофею 6:16).
     
0
Спасиббо,Георгий,за поправку! Не оправдываюь,о говорю лишь,что торопился очень поделиться с православными. Т.к. получил подтверждение из далёких веков,что Богом они тогда называли только Бога - Отца,нашего Отца и Отца Иисуса Христа.А Св.Духа и Иисуса Христа называли Кирион.
     
0
Феориеф Х.Р.,икону эту,или картину Рублёва поместили добрые люди,а не я,грешный. Я ещё не умею помещать изображения в Чистый интернет. А текст Символа веры поместил с целью доказать,и ,в частности, вам,что Богом Иисуса Христа и называть нельзя и почитать в качестве Бога! Его в Символе веры назвали Кирион,как и Святого Духа в отличие от Бога,которого по гречески называли Феон. Соборы Никейский и Царьградский были почти один за другим.Я цифры,даты,как и всё остальное в памяти не держу.С детства "больной на голову"и память стала плохая.Сначала во втором классе( 1942 г.) одноклассница навернула мне сумкой от противогаза,в которой были книги и деревянный пинал,по носу,затем меня накаутировали в соревнованиях по новичкам(1947 г.)...А в детстве поэмы Пушкина,говорят,знал наизусть. Пользуюсь в основном Википедией. Помощи Божией желаю Вам!
  
0
Здравствуйте, Александр!
Слово kyrion от греческого власть, господство, господь.
  
#7 | Троицкий Рувим »» | 21.04.2016 10:36 | ответ на: #3 ( Павел Феориев ) »»
  
2
Пресвятая Троица. Андрей Рублёв (1360-1430)
Нетрудно догадаться, что Аврааму посреди Двух Ангелов, Явилась Сама Пресущественная Ипостасная Божественная Премудрость, в последующем Воплощении Своём Именуемая Иисусом Христом То, что именно Это Имел в виду Преподобный Андрей при написании Ветхозаветного Извода Троицы, можно увидеть, сопоставив с изображением Христа на осляти, Входящего во Иерусалим:
Вход в Иерусалим (предположительно, кисти Андрея Рублёва)
Троичность Лиц Ветхозаветного Извода была лишь Праобразом Троичности Лиц Единого Истинного Божества, Достойно Изображаемого Святой Иконой Новозаветного Извода Живоначальной Пресущественной Троицы:
Единосущная и Нераздельная Живоначальная Пресущественная Троица
Троицу Единосущную И Нераздельную
О Боговидении Христос Говорил в Вечном Евангелии (см. Мф. 5, 8; Ин. 6, 46).
Только нечистые сердцем никогда не смогут Увидеть своего Создателя, ибо они не Узнают Его даже Изображённым на Святых и Чудотворных Иконах.
Про тех же, которые отрицают Божественное Достоинство Иисуса Христа и Святого Духа, можно вполне определённо сказать, что их отец - дьявол и первенец сатанинский - лев толстой.
Аминь!
#8 | Павел Феориев »» | 21.04.2016 14:23 | ответ на: #7 ( Троицкий Рувим ) »»
  
0
Можно представить , что к Аврааму приходил образ Логоса Яхве с двумя ангелами, но Спасителя посылающего двух ангелов на разрушение городов, как то ..
Эмоционально-эстетическая сторона церковно-общественной жизни значила на Руси гораздо больше, чем концептуально-догматическая. Икона была не интерпретацией слова, а окном в мир молчания, исихии, сейчас же всё больше книжники.
В VI веке применительно к данному сюжету были распространены толкования в тринитарном прообразовательном смысле и Андрей Рублёв просто перерисовал икону . В Церкви принято пользоваться для дидактических и иных целей изображениями прообразов, символов и идей, но позволительно ли принимать их в качестве объектов поклонения, о котором говорили святые отцы и которое подобает моленным иконам? Как можно понимать в данном случае изображение уже упоминаемого Предвечного Совета Святой Троицы? Для создания моленной иконы с таким сюжетом необходимо свидетельство присутствия кого-либо на этом Совете, ибо свидетельство является одним из оснований православной иконы как таковой. Однако означенными свидетелями не могут быть ни зрители, пусть и самые чистосердечные, ни даже преподобный Андрей.
Если икона Рублева имеет сюжетную причину в известной ветхозаветной истории, связанной с Авраамом и Саррой, то следует обратить внимание на особенности явления Ангелов во времена праотцев. Иерей Геннадий Егоров отмечает: «Господь говорит: “Вот, Я посылаю перед тобою Ангела [Моего] хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил [тебе]; блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем” (Исх. 23: 20–21).
По вашему получается что Иисус ангел который не прощает грехов, это богохульство.
     
0
Нет,
Георгий,не так.Кирион ом называли Цезарей
Римских царей.Я переписал это название с одного видного забугорного священника.Забыл как его звать. Это не Господь, а Господин. Разницу улавливаешь?
     
0
Нет,только не Господь,скорее Господин. В Символе веры же указывается,что Иисус Христос Кирион,а Бог это Феон!
  
0
Вы плохо читали моё сообщение- Все Вселенские Соборы утверждают Никейский Символ Веры, не про какой Никей Царьградский Символ не сказано, а утверждая ересь Ария не ссылайтесь на папистов еретиков.
  
#12 | Троицкий Рувим »» | 22.04.2016 00:03 | ответ на: #8 ( Павел Феориев ) »»
  
3
Аз Есмь Свет
Херувимская
Греческое Надписание в Иконописном Изображении Нимба Иисуса Христа: ΟΩΝ соответствует русскому Слову: СУЩИЙ и еврейскому יהוה (ЯХВЕ, ИЕГОВА).

Христос - Спаситель Верных Истине Его Вечной и Уповающих на Него, Неизреченно Милующий истинно кающихся грешников. Он же и Грозный Неумытный Судия для всех остервенело упорствующих во злобе и лжи. Именно потому Авраам и именует Его Судьёй всей Земли.
И Суд Его Открыт, как и говорится о б Этом в Православном Символе Веры: ...и паки грядущего Судити Живых и мертвых, Его же Царствию не будет конца.
     
1
Потрудитесь в переводе с греческого слов Символа Веры о Христе Иисусе: Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ. Может быть, после этого в Ваших понятиях все станет "с головы на ноги".
Греческо-русский онлайн-переводчик (словарь)
#14 | Павел Феориев »» | 22.04.2016 01:22 | ответ на: #12 ( Троицкий Рувим ) »»
  
0
Не ради праведников пришёл, а ради грешников. Талмудизм ваших воззрений обсуждать не стоит.
Эпос о Гельгамеше, доказывает плагиат лукавых о Ное от шумеров, поэтому не было не Сима не тем более последующих его родственников, что делать если археологи проклятые разрушили басню, но нам от того, лишь право считать себя не авраамической религией, за отсутствием последнего.
На Стоглавом Соборе " Святую Троицу" канонизировали как прообраз троичности Божества, думаю это лучший вариант и он хотя бы без дедушки.
     
0
Феориев ,про Ноя,Сима,Иофета и Хама ты предлагаешь забыть. А про монаха Нестора тоже предлагаешь забыть? Занятно...
     
0
Что ты,Рувим,показал в доказательстство,что Иисус не Бог? Ты сам то понял?
     
0
А трудиться,Рувим,не надо.Загляни в Википедию.
     
0
Если Слова Символа Веры: Бога Истинного от Бога Истинного - "не" Свидетельствуют О Равночестном Отцу И Святому Духу Божестве Христовом, то разговор с Вами, увы, становится весьма затруднительным. Ибо трудно беседовать с человеком, не разумеющим простых и недвусмысленных речений...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
© LogoSlovo.ru 2000 - 2021, создание портала - Vinchi Group & MySites